Početna stranica » Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Obrt za poduku SPELLINGO, sa sjedištem u Zagrebu, Mahatme Gandhija 7, 10000 Zagreb, koje zastupa vlasnica Sanja Vukina, OIB: 66434387115, dana 14. 6.2022. donosi sljedeće

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

SPELLINGO ŠKOLE STRANIH JEZIKA

Članak 1.

 1. Izrazi koji se koriste u Općim uvjetima poslovanja SPELLINGO obrta za poduku (dalje u tekstu: „Opći uvjeti“), a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod, kao i na osobe koje se ne mogu ili ne žele rodno identificirati s muškim ili sa ženskim rodom.

Članak 2.

 1. Ovim SPELLINGO, obrt za poduku, sa sjedištem u Zagrebu, Mahatme Gandhija 7, 10000 Zagreb, koje zastupa Sanja Vukina (dalje u tekstu: „SPELLINGO“) uređuje i definira međusobna prava i obveze između SPELLINGA kao pružatelja usluge jezičnih tečajeva, s jedne strane, i korisnika usluge fizičke i pravne osobe (dalje u tekstu: „Polaznik“), s druge strane, u pogledu usluga SPELLINGA.
 • Opći uvjeti, kao i sve izmjene Općih uvjeta koje mogu nastupiti, čine sastavni dio Ugovora o upisu i pohađanju tečaja stranog jezika (dalje o tekstu: „Ugovor“) koji SPELLINGO sklapa s Polaznikom.
 • Ovim Općim uvjetima uređuje se način na koji SPELLINGO prodaje i pruža usluge tečajeva engleskog jezika Polaznicima, usluge održavanja radionica, usluge održavanja priprema za polaganje državne mature i instrukcija iz engleskog jezika, te način i uvjeti pod kojima Polaznici kupuju i koriste usluge od SPELLINGA.
 • U slučaju neslaganja između odredbi Ugovora i ovih Općih uvjeta prednost imaju odredbe Ugovora koji je SPELLINGO sklopila s pojedinim Polaznikom.

Članak 3.

 1. SPELLINGO pruža usluge tečajeva stranih jezika, radionica i instrukcija, pri čemu na svojoj web stranici https://www.spellingo.hr/ daje opis svake usluge pojedinačno i to u pogledu opisa, broja sati, dinamike, broja polaznika itd. Uslugom se smatra ono što je SPELLINGO naznačila ili opisala u opisu tečaja ili koje druge usluge.
 • Kurikulum SPELLINGO čine tečajevi stranih jezika na jezičnim razinama [A1, A2, B1, B2, C1 i C2]. Kurikulum SPELLINGO čine i drugi autorski tečajevi stranih jezika koje SPELLINGO priprema i izvodi prema specifičnim potrebama Polaznika. SPELLINGO pruža i druge usluge te prodaje vlastite proizvode povezane sa stranim jezicima, tečajevima stranih jezika i drugim oblicima edukacije. 

Članak 4.

 1. Usluge tečajeva stranih jezika SPELLINGO pruža u dva nastavna semestra, zimskom i ljetnom.
 • Tečajevi u zimskom semestru započinju u rujnu i traje do prosinca, a u ljetnom semestru u započinju u siječnju i traju do lipnja. Tečajevi zimskog i ljetnog semestra završavaju ovisno o dinamici izvođenja nastave pojedinog tečaja, pri čemu tečajevi zimskog semestra završavaju najkasnije u [siječnju] iduće kalendarske godine, a tečajevi ljetnog semestra najkasnije u [srpnju].
 • SPELLINGO pruža i usluge tečajeva čiji početak i završetak ne ovise o nastavnom semestru, prvenstveno individualne tečajeve, intenzivne tečajeve i druge.  Početak, završetak ili trajanje pojedinog tečaja stranog jezika i nastavnog semestra određuje SPELLINGO.

Članak 5.

 1. Sati nastave u učionici i sati online nastave tečaja stranog jezika koji je Polaznik ugovorio sa Školom nisu prenosivi na drugi tečaj ili semestar, pri čemu se sati nastave ugovorenog tečaja koje Polaznik nije iskoristio prema rasporedu nastave iz članka 8. Općih uvjeta poništavaju, osim ako SPELLINGO na zamolbu Polaznika ne odluči drugačije.

Članak 6.

 1. Redovni tečaj stranog jezika jest grupni tečaj u kojem učioničku ili online nastavu prema standardnom kurikulumu SPELLINGA, u istom nastavnom terminu i uz cijenu tečaja objavljenu na mrežnim stranicama SPELLINGA, zajedno pohađa od [3] do [8] polaznika upisanih u isti tečaj.
 • Individualni tečaj stranog jezika jest tečaj u kojem nastavu pohađa jedan polaznik (individualni tečaj) i u koji SPELLINGO po volji polaznika ne upisuje druge polaznike te kojemu broj sati, raspored nastave i cijenu tečaja SPELLINGO utvrđuje za svaki takav tečaj zasebno, na upit polaznika zainteresiranih za individualni tečaj stranog jezika kojima SPELLINGO izrađuje i dostavlja posebnu ponudu.

Članak 7.

 1. Sukladno Ugovoru SPELLINGO zadržava pravo promjene broja sati tečaja što će SPELLINGO napraviti u slučaju nedovoljnog broja polaznika za formiranje novog ili nastavak održavanja započetog grupnog tečaja.

Članak 8.

 1. SPELLINGO izrađuje raspored nastave usklađivanjem podataka o dostupnosti polaznika upisanih u isti tečaj s mogućnostima SPELLINGO za izvođenje nastave.
 • SPELLINGO zadržava pravo promjene svih elemenata rasporeda nastave: datum početka i završetka tečaja, dani i vrijeme te lokacija održavanja nastave.
 • SPELLINGO će obavijestiti Polaznika o rasporedu nastave i o promjenama u rasporedu nastave.
 • Za online nastavu Polaznik se mora sam pobrinuti za vlastitu odgovarajuću audio-vizualnu opremu koja je potrebna za izvođenje te vrste nastave.
 • Neprisustvovanje nastavi od strane polaznika SPELLINGO se mora dati na znanje 48  (četrdesetosam) sati prije izvođenja nastave. Ako Polaznik u navedenom roku ne obavijesti Školu, SPELLINGO zadržava pravo nastavni sat računati kao odrađen.
 • U slučaju nastanka nepredvidivih, neizbježnih i nesavladivih izvanrednih okolnosti ili nepredvidive promjene okolnosti do koje dolazi nakon sklapanja Ugovora, SPELLINGO zadržava pravo promjene načina pružanja usluge tečajeva stranih jezika, uključujući ali ne ograničavajući se na promjene načina održavanja nastave s učioničke nastave na online nastavu. U tom slučaju, promjena načina pružanja usluge tečajeva stranih jezika ima se smatrati ponudom na pravičnu izmjenu Ugovora.

Članak 9.

 1. Polaznik se upisuje u tečaj sklapanjem Ugovora sa Školom, i to osobnim upisom u SPELLINGO ili online upisom na daljinu. Polazniku koji se upisuje na daljinu SPELLINGO će dostaviti na adresu e-pošte Polaznika upisnu dokumentaciju (Ugovor i Opće uvjete), a Polaznik se obvezuje u roku od 2 (dva) dana od zaprimanja upisne dokumentacije poslati na adresu e-pošte SPELLINGO [spellingo21@gmail.com] potpisan Ugovor čime se Polaznik smatra upisanim u tečaj, a sva prava i obveze iz Ugovora smatraju se važećima.
 • Polaznik upisan u tečaj putem online upisa koji nije započeo s pohađanjem nastave zadržava pravo raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od sklapanja Ugovora i to na način utvrđen Ugovorom i Općim uvjetima.

Članak 10.

 1. Polaznik koji ima jezično predznanje obvezuje se prije upisa pristupiti u SPELLINGO besplatnom testiranju jezične razine kako bi SPELLINGO mogla upisati Polaznika u tečaj odgovarajuće jezične razine.

Članak 11.

 1. Tečaj se sastoji od učioničke i online nastave. Učioničku nastavu polaznik je dužan pohađati na lokaciji koju odredi SPELLINGO kao mjesto održavanja nastave, a online nastavu u sustavu koji koristi SPELLINGO.
 • Online nastavu Polaznik može pohađati isključivo po prijavi u sustav [Teams] koji je Polaznik dužan izvršiti po zaprimanju pozivnice od strane SPELLINGA prije početka tečaja.
 • SPELLINGO je dužan pozivnicu za prijavu u sustav za online učenje dostaviti samo onom Polazniku koji je prethodno SPELLINGU prijavio vlastitu adresu e-pošte koju namjerava koristiti za potrebe pohađanja online nastave.
 • Polazniku koji ne prijavi SPELLINGU adresu e-pošte ili se po zaprimanju pozivnice ne prijavi u sustav za online učenje SPELLINGO nije u mogućnosti pružiti uslugu online nastave iz Ugovora stoga je obveza SPELLINGO pružiti takvom Polazniku samo sate učioničke nastave iz Ugovora, pri čemu se ugovoreni iznos tečaja ne smanjuje.

Članak 12.

 1. Za potrebe pohađanja tečaja Polaznik se obvezuje nabaviti nastavne materijale najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od početka tečaja.
 • Cijena nastavnih materijala nije uključena u cijenu tečaja te se troškove pribavljanja nastavnih materije Polaznik snosi sam, kao što Polaznik snosi sam troškove za primarna sredstava za pohađanje tečaja (primjerice poput radne bilježnice i udžbenika i drugih nastavnih materijala sl.).
 • Polaznik koji nastavne materijale naručuje od SPELLINGA, dužan je platiti troškove istih prilikom narudžbe uplatom na žiro-račun SPELLINGA najkasnije u roku od 3 (tri) dana od narudžbe.
 • SPELLINGO snosi trošak pribavljanja sekundarnih sredstava (primjerice poput dodatnih radnih materijala, zadataka vježbi i sl.).

Članak 13.

 1. Cjenik je popis usluga SPELLINGA s naznakom cijene svake pojedine usluge. Cijene su izražene na jasan i nedvosmislen način.

Članak 14.

 1. Završni ispit jest pisana i usmena provjera znanja unutar svakog tečaja, kojom se ispituje Polaznikovo poznavanje jezika, a o uspješno položenom ispitu Škola izdaje potvrdu tj. certifikat na hrvatskom i engleskom jeziku ako su ispunjene pretpostavke iz stavka 3. ovog članka. Završni ispit održava se bez nadoplate u okviru sati učioničke nastave ili u drugom redovnom ispitnom roku koji odredi SPELLINGO i o kojem obavijesti Polaznika najmanje 10 (deset) dana prije održavanja ispita.
 • Polazniku koji ne položi završni ispit (manje od 60% riješenosti) ili koji iz opravdanih razloga ne pristupi završnom ispitu u okviru sati učioničke nastave SPELLINGO će na zahtjev omogućiti polaganje završnog ispita u izvanrednom ispitnom roku, pri čemu je Polaznik dužan uplatiti naknadu za polaganje završnog ispita u izvanrednom roku u visini od [200] kn (dvjesto kuna) najkasnije jedan dan prije održavanja ispita.
 • SPELLINGO će Polazniku koji je s uspjehom položio završni ispit jezične razine i podmirio cjelokupni iznos tečaja izdati potvrdu SPELLINGO na hrvatskom i engleskom jeziku bez nadoplate.
 • Završnom ispitu jezične razine može pristupiti samo Polaznik koji je podmirio sva dugovanja prema SPELLINGU dospjela do datuma održavanja ispita, dok potvrdu Polaznik može preuzeti tek nakon što je podmirio sva dugovanja prema SPELLINGU.
 • Polazniku koji je pohađao tečaj stranog jezika za koji se ne polaže završni ispit i koji je podmirio cjelokupnu cijenu tečaja SPELLINGO će na zahtjev izdati potvrdu o upisu i pohađanju tečaja stranog jezika.

Članak 15.

 1. Polaznik koji odustaje od pohađanja nastave i traži ispis iz Tečaja dužan je pisanim putem zatražiti od SPELLINGA provedbu procedure ispisa i to isključivo na način da na adresu e-pošte SPELLINGA [spellingo21@gmail.com] dostavi ispravno ispunjen obrazac SPELLINGA „Zahtjev za raskidom ugovora“ koji je dostupan putem e-pošte i u prostorijama SPELLINGA.
 • SPELLINGO će proceduru ispisa iz tečaja stranog jezika pokrenuti najkasnije u roku od 3 (tri) radnih dana od zaprimanja ispravno i u cijelosti ispunjenog i obrasca zahtjeva za raskidom Ugovora dostavljenog SPELLINGU na način utvrđen ovim Općim uvjetima zajedno s priloženim dokazom o izvršenoj uplati naknada, osim u slučaju da je SPELLINGO oslobodio Polaznika plaćanja naknade iz čl. 6. Ugovora te o istome pisanim putem obavijestio Polaznika.
 • SPELLINGO će proceduru ispisa iz tečaja zaključiti dostavom ispisnice Polazniku u pisanom obliku na adresu e-pošte s koje je Polaznik uputio SPELLINGO zahtjev za raskidom i to najkasnije u roku od 14 (četrnaest) radnih dana od dana pokretanja procedure ispisa.

Članak 16.

 1. SPELLINGO zadržava pravo ispisa iz tečaja stranog jezika Polaznika koji postupa suprotno odredbama Ugovora i Općih uvjeta, a posebice svakog Polaznika koji svojim postupanjem nanosi bilo koji oblik štete SPELLINGU, drugim polaznicima, radnicima SPELLINGA ili trećim stranama, kao i Polaznika koji svojim postupcima otežava ili onemogućava uobičajeno održavanje nastave ili poslovanje SPELLINGA.
 • SPELLINGO će takvog Polaznika ispisati iz tečaja te ga o istome obavijestiti u pisanom obliku, dopisom poslanim na adresu e-pošte koju je Polaznik prijavio kao vlastitu pri upisu u tečaj stranog jezika.

Članak 17.

 1. Slanjem ispisnice Ugovor se smatra raskinutim, a Polaznik ispisanim.
 • Raskidom ugovora i ispisom iz tečaja stranog jezika Polaznik nije oslobođen obveze plaćanja cjelokupnog ugovorenog iznosa cijene niti ostvaruje pravo na povrat uplaćene cijene za tečaj, neovisno o tome je li Polaznik ispisan iz tečaja stranog jezika na vlastiti zahtjev ili na način iz čl. 16. Općih uvjeta.

Članak 18.

 1. SPELLINGO ima pravo, ali ne i obvezu, osloboditi Polaznika od plaćanja rata cijene tečaja koje na dan pokretanja procedure ispisa nisu dospjele u slučaju neprekinutog bolovanja Polaznika u trajanju dužem od 20 (dvadeset) dana koje započne za vrijeme održavanja učioničke ili online nastave i koje Polaznik dokaže ovjerenom preslikom važeće liječničke dokumentacije, potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad, na način da istu priloži obrascu zahtjeva za raskidom Ugovora, kao i u drugim slučajevima prema odluci SPELLINGA.

Članak 19.

 1. Polaznik koji je nanio štetu imovini SPELLINGA, drugog polaznika, radnicima SPELLINGA ili trećoj strani, kao i na mjestima na kojima SPELLINGA održava nastavu, o istome je obvezan bez odgađanja obavijestiti SPELLINGO i to isključivo pisanim putem na adresu e-pošte [spellingo21@gmail.com] te na poziv SPELLINGA nadoknaditi svu štetu koja je nastala.

Članak 20.

 1. Polaznik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je SPELLINGO u potpunosti pružio uslugu i Ugovor za koji Polaznik preuzima obvezu platiti cijenu je ispunjen, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Polaznika te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka ako usluga bude u potpunosti ispunjena.

Članak 21

 1. Polaznik koji je podmirio cjelokupni ugovoreni iznos cijene tečaja može upisati tečaj više jezične razine i prije dovršetka tekućeg tečaja, odnosno prije polaganja završnog ispita.
 • Ako Polaznik ne položi završni ispit do datuma početka tečaja na višem stupnju, Polaznik se obvezuje položiti završni ispit s prethodnog stupnja najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od početka tečaja na višem stupnju, a ako Polaznik ne položi završni ispit u tom roku, SPELLINGO zadržava pravo udaljavanja Polaznika s tečaja, uz naplatu cjelokupnog iznosa cijene tečaja.

Članak 22.

 1. Na zahtjev Polaznika SPELLINGO može izdati račun za tečaj na pravnu osobu povezanu s Polaznikom, uz pisanu suglasnost te pravne osobe i isključivo pod uvjetom da takav zahtjev Polaznik uputi SPELLINGU prije ili u trenutku upisa na tečaj.
 • Ako je uplatitelj cijene tečaja pravna osoba, uplatu cijene tečaja uplatitelj je dužan izvršiti najkasnije pri upisu Polaznika, prema prethodno zaprimljenoj ponudi izdanoj od SPELLINGA. 

Članak 23.

 1. Račune, opomene, kao i sva druga pismena i obavijesti vezane na Ugovor svaka ugovorna strana upućivat će drugoj ugovornoj strani na e-mail adresu naznačenu u Ugovoru, odnosno koju SPELLINGO navede u Općim uvjetima kao adresu e-pošte za komunikaciju. Svaka ugovorna strana dužna je odmah obavijestiti drugu stranu o promjeni adrese naznačene u Ugovoru.
 • Dostava računa, opomene, kao i svih drugih pismena i obavijesti vezanih uz Ugovor izvršena na e-mail adresu iz Ugovora, odnosno zadnju dostupnu adresu koju je svaka ugovorna strana naknadno javila drugoj ugovornoj strani u pisanom obliku kao svoju zadnju mjerodavnu adresu, smatrat će se uredno obavljenom, i to danom kada je registrirana na serveru pružatelja usluga elektroničke pošte i/ili s danom predaje pismena pošti i to preporučeno s povratnicom, a sve u slučaju da se dostava ne može uručiti iz razloga što je druga ugovorna strana nepoznata na adresi na koju je pismeno dostavljeno, odnosno iz razloga što druga ugovorna strana, iako uredno obaviještena, nije podigla pošiljku, kao i iz razloga što je druga ugovorna strana odbila primitak pošiljke.

Članak 24.

 1. U Ugovoru suglasnošću ugovornih strana upisani su osobni podaci Polaznika koji su važećim propisima zaštićeni kao povjerljivi i tajni te s kojima će SPELLINGO postupati u skladu s važećim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, a u svrhu ostvarenja prava i obveza iz Ugovora.

Članak 25.

 1. Svoje prigovore, pohvale, prijedloge i komentare Polaznik može uputiti SPELLINGU u elektronskom obliku na adresu e-pošte [spellingo21@gmail.com] ili u tiskanom obliku u prostorijama SPELLINGA.

Članak 26.

 1. Ovi Opći uvjeti javno su dostupni na internetskoj stranici www.spellingo.hr.
 • Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu petog (5) dana od dana objave na internetskoj stranici www.spellingo.hr, odnosno dana 19.6.2022.
 • Izmjene ovih Općih uvjeta objavit će se na internetskoj stranici www.spellingo.hr i na taj način učiniti dostupnima Polaznicima najmanje pet (5) dana od dana stupanja na snagu i primjene na Ugovor.

U Zagrebu, 14. 6.2022.

SPELLINGO, obrt za poduku

SANJA VUKINA

Opći uvjeti objavljeni su na internetskoj stranici www.spellingo.hr dana 14.6.2022.i primjenjuju se od 19.6.2022. godine.